Contact usSecretary-general: Xueyan Zhao

Tel:+86-22-58168518

zhaoxueyan2014@126.com

 

Deputy secretary-general:

Wei Deng: +86-22-58168510,

dengwei@csoe.org.cn

Jin Li: +86-22-58168516,

lijin@csoe.org.cn

Qiaofeng Tan: +86-10-62788949,

tanqf@csoe.org.cn

Dawei Zhang: +86-21-55272096,

zhangdawei@csoe.org.cn

 

Beijing Office:

Add: Floor 6, Courtyard 1, Haiying Road, Fengtai District, Beijing

Tel: +86-10-63729618

 

Tianjin Office:

Add:No.58 Zhonghuan Xi Road,Airport Economic Zone, Tianjin China

Tel: +86-22-58168510,+86-22-58168516

Email: info@csoe.org.cn